Tworzenie dokumentacji ppoż (instrukcja ppoż, plan ewakuacji)Plan ewakuacji dla firm w Krakowie- BHP Adler

Przeprowadzamy kompleksowe usługi opracowywania planów ewakuacyjnych dla firm w Krakowie. Działamy na rynku już od 15 lat i posiadamy doświadczenie oraz wiedzę, które owocują w wykonywanie wszystkich prac w 100% profesjonalnie i niezawodnie. Zdobyliśmy zaufanie szerokiego grona Klientów, którzy również prowadzą własne przedsiębiorstwa. Opracowaliśmy wiele planów ewakuacyjnych dla zakładów produkcyjnych  działających na terenie Krakowa. Razem z nami stworzysz miejsca pracy, które będą bezpieczne dla wszystkich pracowników.

Profesjonalne usługi z zakresu sporządzania planu ewakuacyjnego dla firm w Krakowie

Potrzebujesz planu ewakuacyjnego dla Twojej firmy działającej na terenie Krakowa? Koniecznie skontaktuj się z nami, a my wszystkim profesjonalnie się zajmiemy. Ważne jest, aby posiadać takie opracowanie w firmie, aby w razie jakichkolwiek nagłych wydarzeń móc skutecznie i szybko działać. Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas pracy. Nasza kadra specjalistów sporządza plany ewakuacyjne również dla zakładów produkcyjnych w Krakowie. Działamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i tworzymy kompleksową dokumentację PPOŻ. Każde postępowanie oparte jest na aktach prawnych oraz rozporządzeniach. Wykonujemy plany ewakuacyjne dla firm w Krakowie i dbamy o każdy aspekt. Najważniejsze dla nas jest to, aby były one przejrzyste, wyraźnie napisane, zrozumiałe i zawierały wszystkie potrzebne oznaczenia i elementy. Jesteśmy w tym niezawodni i razem z Tobą stworzymy miejsca, które będą bezpiecznie dla pracowników i klientów.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy- BHP Adler

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, Twoich pracowników i klientów razem z Nami! Nasza kadra wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów opracowuje plany ewakuacyjne dla firm i zakładów produkcyjnych działających na terenie Krakowa. Potrzebujesz kompleksowej i profesjonalnej pomocy. Skontaktuj się z nami, a udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji. W razie jakichkolwiek nieszczęśliwych i niespodziewanych wydarzeń będziesz posiadał odpowiednio sporządzony plan według, którego będziesz mógł działać.

 

Instrukcja PPOŻ. oraz działania nierozlewanie z nią związane

  1. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

  1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.

6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

  1. 1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3; 3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2. 9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Akty  prawne:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa.« Powrót do strony głównej