Przeglądy i konserwacja sprzętu ppożPrzeglądy sprzętu ppoż.

Stosownie do postanowień § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Pomimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów używanych w Polsce gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na 6 miesięcy lub nawet częściej, jeżeli gaśnica trzymana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. W większości typów gaśnic regułą jest również konieczność wymiany raz na 5 lat znajdującego się w nich środka gaśniczego. Obok powyższych czynności konserwacyjnych raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 – w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym, powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli

Podobnie rzecz ma się z hydrantami wewnętrznymi, w których raz na 5 lat należy poddawać próbie ciśnieniowej węże stanowiące ich wyposażenie.

Niezależnie od obowiązujących przeglądów okresowych poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice które:

Kto może wykonywać przeglądy sprzętu ppoż ?

Czynności o których mowa to miedzy innymi zgodnie z ustawą Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

w związku z powyższym uprawnienia konserwatora sprzętu ppoż. są niewystarczające« Powrót do strony głównej