Pełen zakres szkoleń BHPSzkolenia BHP w Krakowie, Wieliczce, Zabierzowie, Myślenicach i Rabce Zdrój

Szkolenia BHP w województwie małopolskim

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad odnoszących się do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Zgodnie z powszechnie obowiązującym  Kodeksem Pracy, pracodawca zobowiązany jest do przysposobienia wszystkich pracowników z zakresu BHP, aby podnieść poziom ich wiedzy i kwalifikacji związanych z obejmowanym przez nich stanowiskiem oraz uniknąć wszelkich wypadków w miejscu pracy, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników. Wszelkie zaniedbania na tej płaszczyźnie wiążą się z poniesieniem odpowiedzialności zarówno prawnej,  jak i finansowej przez pracodawcę.

Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych szkoleń BHP na terenie Krakowa i Wieliczki, a ich plan przeprowadzenia opiera się na 5 krokach:

1.     Kontakt z klientem i ustalenie szczegółów szkolenia BHP w Krakowie,

2.     Przygotowanie spersonalizowanego programu szkoleniowego,

3.     Ustalenie terminów szkoleń zgodnie z predyspozycją pracowników,

4.     Przekazanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

5. Zakończenie szkoleń i wystawienie zaświadczeń potwierdzających czynne uczestnictwo w szkoleniu.

Najlepsza kadra szkoleniowa

BHP Alder posiada najlepszych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy z entuzjazmem i pełnym profesjonalizmem dzielą się swoją wiedzą z tego zakresu, a sposób prowadzenia szkoleń dostosowany jest to charakteru branży oraz liczebności grupy szkoleniowe. Naszych pracowników charakteryzuje cierpliwość i otwarcie na prośby oraz pomysły klienta.

Formy szkoleń

Jako prężnie rozwijająca się firma dostosowujemy nasze metody szkoleń BHP do wymagań pracodawców. Cechujemy się doświadczenie, kompleksową ofertą oraz interesującym sposobem prowadzenia zajęć. W naszej ofercie znajdziecie takie formy szkoleniowe, jak:

Formy te umożliwiają pozyskiwaniu, aktualizowanie bądź uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Wybór konkretnej form uzależniony jest od czasu, jaki chcesz przeznaczyć na szkolenie BHP i jaką formę preferujesz. Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z nami, a my postaramy Ci się doradzić, biorąc pod uwagę liczebność grupy szkoleniowej, rodzaj szkolenia BHP realizowanego w Wieliczce lub Krakowie oraz branżę, dla której przeprowadzane jest szkolenie.

Ze względu na obecnie panującą pandemie wszelkie szkolenia BHP prowadzone są w trybie zdalnym, z uwagi na Państwa bezpieczeństwo.

Rodzaje szkoleń

Nasza firma oferuje dwa rodzaje szkoleń:

Grupy szkoleniowe

Nasza firma jest otwarta na prowadzenie szkoleń, w każdej branży. Zależy nam na pomocy w budowaniu bezpiecznych miejsc pracy oraz dzielenia się wiedzą z zakresu BHP. Zaufaj nam, a my pomożemy Tobie.

 

Jeśli potrzebujesz szkolenia BHP w Krakowie bądź Wieliczce dla swojej firmy, albo chcesz podnieść własne kompetencje zawodowe, skontaktuj się z nami już dziś!

 

Informacje prawne


Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) informujemy, że podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wszystkie szkolenia wstępne bhp przeprowadzamy w formie samokształcenia kierowanego (zdalnie - poczta elektroniczna/ online).

 Szanowni Państwo

Szkolenia BHP to NIE STRATA CZASU.

Inne podejście do zagadnienia jest związane głównie z nie zrozumieniem istoty BHP

Samo szkolenie to tylko i wyłącznie jeden z etapów systemu bezpieczeństwa pracy. Nierozlewaną i podstawową częścią jest objęcie całego zakładu działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i na tej podstawie dopiero przeprowadzenie szkoleń

Oczywiście fundamentem takich działań jest pracodawca i to on w pierwszej kolejności podlega szkoleniu aby był świadomy synergii działań związanych z systemem bezpieczeństwa

Podstawa prawna :

  1. 3 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

Program szkolenia pracowników jest konstruowany na podstawie aktualnych warunków pracy i wynikających z nich zagrożeń. Opierając się na:

  1. 3 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”.

Nasza firma zapewnia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkoleniu wstępnemu podlegają:

 § 10. 1. Instruktaż˝ ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyk´ studenci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

W myśl prawa pracownikami są osoby zatrudnione na umowę z kodeksu pracy ( umowa na czas próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) dotyczy również pracowników na umowę zlecenie

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; ©Kancelaria Sejmu s. 117/167 13.01.2021 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. § 2 1 . Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

 

Czasookresy szkoleń wstępnych

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Ponowne szkolenie które będzie pierwszym szkoleniem OKRESOWYM należy przeprowadzić :

 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,

natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2—5 —pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

 3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

SZKOLENIA OKRESOWE

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

  1. nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

  1. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Rozdział 6. Prace szczególnie niebezpieczne

A. Przepisy ogólne

§ 80. Prace szczególnie niebezpieczne

 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) nie stanowi katalogu zamkniętego, a jedynie wytyczne, jakie prace należy w ten sposób zakwalifikować. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Prace pod napięciem zostały zakwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne na podstawie § 28 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

OGRANICZENIE SZKOLEŃ DLA NIEKTÓRYCH GRUP PRACOWNICZYCH

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, ze zm.).

Zmianie ulega  przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia dotyczący grup pracowników, którzy podlegają szkoleniom okresowym bhp. Chodzi tu o zmiany, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, określające możliwość zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Zwolnienie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.« Powrót do strony głównej